产品名称 8x40 PCF WP II 10x50 PCF WP II 12x50 PCF WP II 20x60 PCF WP II
倍率 8倍 10倍 12倍 20倍
物镜有效直径 40mm 50mm 50mm 60mm
实视场 6.3° 5.0° 4.2° 2.2°
1000m前方的视场 110m 87m 73m 38m
瞳孔直径 5.0mm 5.0mm 4.2mm 3.0mm
良视距 20mm 20mm 20mm 21mm
亮度 25.0 25.0 17.4 9.0
最短对焦距离 约8.5m 约5.5m 约5.5m 约8m
主体规格(高x宽x厚) 136x178x76mm 178x183x79mm 178x183x79mm 224x195x85mm
质量(重量) 900g 1060g 1080g 1400g
防水性 相当于JIS防护等级6级
附件 物镜盖、防水盖(目镜盖)、皮套、带子

返回首页